Tel: +90 538 828 5564

Hoşgeldiniz, Sayın Ziyaretçi

  Sigorta

   

  Sigorta Hizmetleri

   

  Vize işlemleri ve Seyahat organizasyonları için Tüm Dünya ülkelerine seyahat sağlık sigortası hizmetini acentamızdan temin edebilirsiniz.

  SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
  Yürürlük Tarihi: 1 Mart 2006
  Sigortanın Kapsamı
  Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt 
  dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir 
  özel sigorta türüdür. 
  Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir 
  duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, 
  Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. 
  Sigortanın Süresi
  Madde 2- Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit 
  edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan 
  seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları 
  dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.
  Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.
  Asistan Kişi/Şirket
  Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık 
  sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma 
  sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.
  Poliçe İptali
  Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en
  geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği 
  sigorta primini geri alır
  Sunulacak Asgari Teminatlar
  Madde 5- Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek 
  zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler. 
  Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı
  Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat 
  ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder. 
  Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
  Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi 
  durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar. 
  Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa 
  Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla 
  yükümlüdür. 
  Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
  Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon 
  gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve 
  ikametgah adresine dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına 
  sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı 
  tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli 
  için gerekli giderleri karşılayacaktır. 
  Vefat eden sigortalının nakli
  Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin 
  talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder. 
  Verilecek Ek Teminatlar
  Madde 6- Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.
  Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin SonuçlarıMadde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi 
  kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.
  Genel Koşullar
  Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep 
  hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.
  Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;
  a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.
  b) Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek 
  amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya 
  kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. 
  Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.
  c) Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, 
  reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder.
  Genel İstisnalar
  Madde 9- Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsamı 
  dışındadır.
  a)Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli hareketleri,
  b) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucu ortaya 
  çıkan zararlar, 
  c) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
  d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini 
  azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
  e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal 
  maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
  f) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
  g) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye 
  maruz bırakacak hareketlerde bulunması, 
  h) Sigortalı'nın kasıtlı hareketleri,
  i) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile 
  ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
  j) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından 
  tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
  k) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
  l) İntihar veya intihar teşebbüsü,
  m) Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
  n) Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta 
  balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla 
  tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden 
  olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç 
  paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
  o) Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
  p) Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,
  r) Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla 
  kullanılması, motorsiklet kullanımı,
  s) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar,
  Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat altına alınması 
  mümkündür.
  Birden Çok Sigorta
  Madde 10- Sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi 
  yapacak olursabunu sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür
  Birden fazla sigorta şirketi sözkonusu olduğunda tedavi masrafları sigorta şirketlerince poliçe tanzim önceliğine 
  göre ödenir.
  Tebliğ ve İhbarlar
  Madde 11- Sigortalı bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, 
  noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar.Sigortacı da bildirimlerini sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine 
  aynı surette yapar.
  Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. 
  Sırların Saklı Tutulması
  Madde 12- Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı sigortalıya ait 
  olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.
  Yetkili Mahkeme
  Madde 13- Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda 
  yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının 
  bulunduğu yerde sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret 
  davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
  Zaman Aşımı
  Madde 14- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.
  Özel Şartlar:
  Madde 15- Sigorta şirketleri bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak ve teminat kapsamını daraltmamak 
  kaydıyla özel şartlar uygulayabilir. 
  Yürürlük
  Madde 16-Bu Genel Şartlar 01.03.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.